ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

BCH ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Số:    /HD-ĐHKT-ĐTN-KTKT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 04 năm 2010,

HƯỚNG DẪN

V/v tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ 05/2009 – 04/2010

Nhằm tổng kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 – 2010 theo khối thi đua trường học của Thành Đoàn, qua đó rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hoạt động của đơn vị trong thời gian, Ban Thường vụ Đoàn khoa đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện công tác tổng kết như sau:

I. ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN:

1. Mục đích – Yêu cầu:

– Là cơ sở để Đoàn khoa đánh giá đúng thực chất chất lượng đoàn viên.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình công tác đánh giá đoàn viên.

– Kết quả đánh giá đoàn viên tại chi đoàn phục vụ cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và công tác phát triển Đảng trong sinh viên, đồng thời cũng là nguồn dữ liệu quan trọng đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên cuối cùng theo chương trình quản lý, theo dõi và đánh giá đoàn viên bằng mã vạch.

– Cán bộ Đoàn các cấp phải nắm rõ ý nghĩa của việc thực hiện đánh giá tình hình đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn và phổ biến cho đoàn viên thực hiện nghiêm túc.

2. Quy trình:

Bước 1: Căn cứ vào quá trình tham gia hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên của đoàn viên thuộc chi đoàn, BCH chi đoàn họp thống nhất đánh giá nhận xét cụ thể từng đoàn viên, theo các tiêu chí của file mẫu danhgiadv01.xls (Đối với chi đoàn K34: BCH chi đoàn chỉ đánh giá quá trình đoàn viên tham gia các hoạt động tại chi đoàn trong giai đoạn chuyên ngành)

Bước 2: BCH chi đoàn tổ chức họp toàn thể đoàn viên chi đoàn và thông báo kết quả đánh giá đoàn viên của BCH chi đoàn. Đoàn viên chi đoàn đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua kết quả đánh giá đoàn viên:

+ Trường hợp các đoàn viên không có ý kiến đóng góp thay đổi kết quả đánh giá thì có thể tiến hành biểu quyết chung toàn bộ danh sách các đoàn viên đó để thông qua kết quả đánh giá.

+ Trường hợp các đoàn viên được đóng góp ý kiến đề nghị thay đổi kết quả đánh giá thì tiến hành biểu quyết từng trường hợp đoàn viên.

+ Đoàn viên không tham dự họp đánh giá đoàn viên mà không có lý do chính đáng sẽ bị hạ 1 bậc trong đánh giá.

+ Lưu ý: phải có ít nhất 2/3 đoàn viên tham dự thì cuộc họp chi đoàn mới có giá trị; kết quả đánh giá được chọn phải có hơn 50% đoàn viên biểu quyết đồng ý; trường hợp có 3 mức đánh giá cần biểu quyết cho một trường hợp cụ thể thì mức biểu quyết cao nhất sẽ được chọn và không nhất thiết tỷ lệ phải quá 50% đồng ý.

Bước 3: BCH chi đoàn tổng hợp kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn báo cáo về cho Đoàn khoa theo mẫu danhgiadv02.xls và mẫu danhgiadv01.xls

Bước 4: Đoàn khoa kiểm tra quy trình thực hiện của chi đoàn và thông qua kết quả đánh giá đoàn viên của chi đoàn; tổng hợp báo cáo kết quả về Đoàn trường theo mẫu danhgiadv03.xls và nộp đồng thời file danhgiadv02.xls của từng chi đoàn.

Bước 5: Bộ phận phụ trách chương trình mã vạch của Đoàn trường cập nhật kết quả đánh giá đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn vào chương trình, kết hợp với kết quả kiểm tra nhận thức đoàn viên (thực hiện kiểm tra trắc nghiệm online) và quá trình tham gia hoạt động của đoàn viên được ghi nhận thông qua hệ thống mã vạch để đưa ra kết quả phân loại đoàn viên năm.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ 05/2009 – 04/2010:

1. Cấp chi đoàn:

– BCH chi đoàn dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn từ tháng 05/2009 đến tháng 04/2010 (chi đoàn K34 thực hiện theo thời gian hoạt động thực tế) theo bố cục những nội dung chính sau: (theo mẫu bctongketcd.doc )

– Chi đoàn thực hiện báo cáo số liệu theo hướng dẫn của Đoàn khoa.

– BCH chi đoàn dự thảo phương hướng hoạt động đến tháng 05/2011 theo bố cục gồm phần nội dung  hoạt động, công trình thanh niên và đề ra một số chỉ tiêu thực hiện. Chi đoàn khóa 33, 35 dự kiến hoạt động đến tháng 12/2010.

III. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN:

1. Mục đích – Yêu cầu:

– Là cơ sở để Đoàn trường đánh giá chất lượng hoạt động chi đoàn.

– Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy trình đánh giá.

– Kết quả đánh giá chi đoàn là căn cứ cho đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ cấp chi đoàn và xét khen thưởng.

2. Quy trình:

Bước 1: Căn cứ vào kết quả đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động chi đoàn và báo cáo tổng kết hoạt động chi đoàn và ghi nhận thực tế của Đoàn khoa về hoạt động chi đoàn, Ban TCXD Đoàn khoa đề xuất mức đánh giá phân loại như sau:

– Chi đoàn MẠNH:

+ Có ít nhất 75% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TỐT. + Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động đều đặn hàng tháng, nội dung đa dạng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp chi đoàn đạt kết quả tốt và tích cực tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn KHÁ:

+ Có ít nhất 75% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại KHÁ và TỐT.

+ Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động đều đặn hàng tháng, nội dung đa dạng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp CĐ và tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn TRUNG BÌNH:

+ Có nhiều hơn 30% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TRUNG BÌNH và YẾU.

+ Hoàn thành không đầy đủ hoặc chậm hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn có tổ chức hoạt động hàng tháng.

+ Có thực hiện và hoàn thành CTTN cấp CĐ và tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

– Chi đoàn YẾU:

+ Có nhiều hơn 50% đoàn viên được đánh giá tham gia hoạt động chi đoàn đạt loại TRUNG BÌNH và YẾU.

+ Hoàn thành không đầy đủ hoặc chậm hồ sơ báo cáo tổng kết.

+ Chi đoàn tổ chức hoạt động hàng tháng không thường xuyên.

+ Không thực hiện CTTN cấp chi đoàn và không tham gia CTTN của Đoàn cấp trên.

Bước 2:

BCH Đoàn khoa họp và thông qua kết quả đánh giá phân loại chi đoàn.

Bước 3:

Đoàn khoa tổng hợp kết quả phân loại chi đoàn theo file mẫu phanloaicd.xls báo cáo về Đoàn trường.

IV. QUY TRÌNH – TIẾN ĐỘ CHUNG THỰC HIỆN BÁO CÁO:

1. Quy trình – Tiến độ:

– 11 – 12/04/2010: Đoàn trường triển khai và hướng dẫn cho các Đoàn khoa

– 13 – 20/04/2010: Đoàn khoa triển khai và hướng dẫn cho các chi đoàn trực thuộc

– 20 – 28/04/2010: Chi đoàn hoàn thành các nội dung sau:

+ Báo cáo tổng kết chi đoàn theo mẫu bctongketcd.doc

+ Đánh giá đoàn viên tham gia hoạt động chi đoàn và tổng hợp kết quả nộp về Đoàn khoa theo mẫu danhgiadv01.xlsdanhgiadv02.xls

+ Phương hướng hoạt động chi đoàn.

2. Nơi nộp văn bản cho Đoàn khoa:

– Gửi văn bản file qua email trước 16g00 ngày 25/04/2010 với tiêu đề “TONGKET09-10 <Chi đoàn – khóa>”

K33: huynhphuochuanktkt@gmail.com

K34: lethiduchanhktkt@gmail.com

– Gửi văn bản giấy về văn phòng Đoàn khoa B611 trước 16g00 ngày 28/04/2010 (nộp cho đ/c Thu Hương).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề còn vướng mắc, vui lòng liên hệ đồng chí Phan Thị Thu Hương – Phó bí thư đoàn khoa (thuhuongkt15k33@gmail.com – 0937974840) để biết thêm thông tin và được giúp đỡ.

Nơi nhận:–          BTV Đoàn khoa;

–          BCH chi đoàn;

–         Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA PHÓ BÍ THƯ

Phan Thị Thu Hương

Advertisements